Polityka prywatności

Polityka prywatności firmy Entsolve Yevhenii Lashutko z siedzibą woj. ŚWIĘTOKRZYSKIE, pow. Kielce, gm. Kielce, miejsc. Kielce, ul. Stefana Okrzei, nr 64, lok. 3, 25-526, NIP: 6572965836, REGON: 520732433 została opracowana zgodnie z wymaganiami Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) Unii Europejskiej i obowiązującymi przepisami prawa krajowego.

 1. Administrator danych Administratorem danych osobowych jest Entsolve Yevhenii Lashutko z siedzibą woj. ŚWIĘTOKRZYSKIE, pow. Kielce, gm. Kielce, miejsc. Kielce, ul. Stefana Okrzei, nr 64, lok. 3, 25-526, NIP: 6572965836, REGON: 520732433.
 2. Cele przetwarzania danych Dane osobowe są przetwarzane w celu:
 • realizacji zamówień oraz świadczenia usług na rzecz klientów,
 • prowadzenia działań marketingowych oraz promocyjnych, w tym wysyłania newsletterów,
 • prowadzenia działań analitycznych i statystycznych,
 • wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa,
 • zapewnienia bezpieczeństwa usług świadczonych przez firmę.
 1. Kategorie danych osobowych Entsolve Yevhenii Lashutko może przetwarzać następujące kategorie danych osobowych:
 • imię i nazwisko,
 • adres zamieszkania lub adres korespondencyjny,
 • adres e-mail,
 • numer telefonu,
 • dane dotyczące zamówień i świadczonych usług,
 • dane dotyczące korzystania z usług firmowych.
 1. Podstawą prawna przetwarzania danych osobowych jest:
 • zgoda osoby, której dane dotyczą,
 • niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą,
 • niezbędność do wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa,
 • uzasadnione interesy administratora danych, w tym prowadzenie działań marketingowych, promocyjnych i analitycznych.
 1. Odbiorcy danych osobowych Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom współpracującym z firmą Entsolve Yevhenii Lashutko w zakresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania danych osobowych. Mogą to być m.in. dostawcy usług IT, firmy kurierskie, instytucje finansowe, agencje marketingowe. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).
 2. Okres przechowywania danych osobowych
  Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane, chyba że istnieje inny przepis prawa wymagający dłuższego okresu przechowywania danych. Po upływie tego okresu dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane.

 

 1. Prawa osoby, której dane dotyczą Osoby, których dane osobowe są przetwarzane przez Entsolve Yevhenii Lashutko, mają prawo do:
 • dostępu do swoich danych osobowych oraz uzyskania informacji na temat ich przetwarzania,
 • sprostowania swoich danych osobowych,
 • usunięcia swoich danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
 • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • przenoszenia swoich danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 1. Zabezpieczenie danych osobowych Entsolve Yevhenii Lashutko stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony przetwarzanych danych osobowych przed ich przypadkowym lub nieuprawnionym zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem lub dostępem do nich.
 2. Kontakt Wszelkie pytania, wątpliwości lub sugestie związane z polityką prywatności można zgłaszać poprzez e-mail na adres: entsolve@gmail.com lub pisemnie na adres siedziby firmy.